Trioliet staat voor duurzame innovatie


Ons streven is het produceren van voermachines en –systemen die een bijdrage leveren aan een gezond en comfortabel (werk)klimaat voor onze klanten, medewerkers en omgeving.

Ons beleid is het streven naar:
continue ontwikkeling en optimalisatie (Profit),
respect voor mensen (People),
en een leefbaar milieu voor nu en later (Planet).

Duurzaamheid is van groot belang voor een betere toekomst en daar werken wij graag aan mee.


Trioliet staat voor


... innovatieve, duurzame voermachines en systemen  
Trioliet is een leidende speler op de wereldmarkt voor innovatieve en duurzame voertechniek. Een deel van onze omzet bestaat uit een breed portfolio aan energiebesparende en milieuvriendelijke technologieën. Wij hebben een groot aantal gepatenteerde uitvindingen op onze naam staan waarbij het doel is om onze machines veiliger, gebruiksvriendelijker, duurzaam en zuiniger te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is onze zelfladende voermengwagen waarmee door slechts één persoon, één trekker en één machine geladen, gemengd en gedoseerd kan worden. Ons unieke snij- laadsysteem, dat is uitgevoerd met een snij- of stansmes, voorkomt broei en voerverlies. Voor de klant niet alleen efficiënt maar ook tijd- en kostenbesparend! O.a. dankzij deze octrooien ontstaat technologie die ten goede komt aan mens en milieu.  
 

... heldere doelstellingen
Een onderdeel van onze missie is om onze machines zo efficiënt, innovatief, veilig en milieuvriendelijk te ontwerpen en te produceren. Dit proberen wij te bewerkstelligen door in te spelen op de nieuwste technologieën op allerlei gebieden. Zo worden onze machines en systemen langdurig getest op duurzaamheid (planet) en proberen we de brandstofkosten tot een minimum  te beperken (profit). Een ander belangrijk aspect  is goede zorg en ontwikkeling voor onze medewerkers (people). Buiten een veilige en gezonde werkomgeving vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich op zowel persoonlijk als vakkundig vlak kunnen ontwikkelen. Scholing staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. De sociale verantwoordelijkheid van Trioliet  beperkt zich echter niet alleen  tot haar eigen medewerkers. Zij reikt verder in de keten en heeft  betrekking op zowel onze handelspartners als op onze omgeving, potentiële arbeidskrachten en andere mensen die belangstelling tonen voor ons bedrijf. Door het volledig automatiseren van het voerproces bieden we klanten de mogelijkheid om zijn/haar sociale leven en vrije tijd te ontwikkelen. Hierdoor wordt volgende generaties melkveehouders de kans geboden om zijn/haar bedrijf verder te ontwikkelen op basis van een gezonde balans tussen werk en ontspanning.


... ethisch zaken doen
Wij doen op een transparante manier zaken met onze handelspartners. Ook willen we een duurzame relatie met onze leveranciers en afnemers en zijn we voortdurend op zoek naar alliantiemogelijkheden. Indien mogelijk innoveren we samen met onze toeleveranciers om nieuwe producten te ontwikkelen, bij voorkeur op basis van lange termijn contracten. Bij ons draait zaken doen om vertrouwen en co-creation, met als uiteindelijk doel wederzijdse versterking. Indien wenselijk ondersteunen we onze leveranciers bij het optimaliseren van hun productieproces. Bij voorkeur werken we samen met proactieve leveranciers die net als wij commitment tonen om bovenstaande te realiseren.


... een sociaal personeelsbeleid
We nemen onze werknemers en hun persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt voor het sociale beleid. Hierbij staan openheid, duidelijkheid en vertrouwen centraal. Onder andere het lage ziekteverzuim onderstreept het succes van het people beleid van Trioliet. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van goed gekwalificeerde mensen is voor ons belangrijk. Dit proberen we te bereiken d.m.v. scholing en training, een veilige werkplek en een corporate responsibility. Zo bieden we jaarlijks aan onze medewerkers de mogelijkheid om een opleiding te volgen waardoor ze zich kunnen verbeteren op hun vakgebied. Ook worden indien nodig werkplekken getoetst op fysieke belasting. Vervolgens werken wij samen met re-integratie bureaus en gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tijdelijke werkplek te bieden om ervaring op te doen.


 ... klantgericht en innovatief
De behoeften, wensen en vragen van de klant staan centraal en vormen belangrijke voorwaarden voor een duurzaam bestaan. Een mooi voorbeeld hiervan is onze (gepatenteerde) onder last schakelbare reductiekast waardoor forse brandstofbesparingen worden gerealiseerd.
Wij werken continu aan kwaliteit en service. Het vertrouwen van klanten is immers ons bestaansrecht. Wij vinden het daarom belangrijk betrouwbaar te zijn, zekerheid te bieden en onze afspraken na te komen. Een belangrijk gedeelte van deze service is een betrouwbare en snelle levering van onderdelen. Middels onze dealers en magazijnen in o.a. de meeste landen in Europa, Noord-Amerika, Rusland, China en Zuid Amerika streven wij een optimale verzorging van onderdelen na. Onze producten hebben vaak een lange levensduur, waardoor we ook lange termijn verplichtingen tegenover onze klanten hebben. Dat is de basis van onze onderneming. Nu en in de toekomst. Vanzelfsprekend dienen de machines hierbij te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen, veilig voor mens en dier.

Ook verandert de wereld voortdurend op allerlei terreinen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachtingen van klanten ook steeds veranderen. Wij willen hier graag in meegaan door middel van het aanscherpen van onze dienstverlening, het helderder maken van onze communicatie en het geven van eerlijke en duidelijke voorlichting over onze producten. We willen goed bereikbaar zijn, makkelijk oplossingen kunnen bieden en vooral goed luisteren naar onze klanten. Klanttevredenheidsonderzoeken zijn daarbij essentieel. Ook voeren wij een duidelijk kwaliteitsbeleid.


... onderscheid in duurzaamheid
Trioliet is een familiebedrijf dat al bestaat sinds 1950. Traditioneel, dynamisch, innovatief en ondernemend zijn de kernwaarden van ons bedrijf.
Winstgevendheid is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit. Winst stelt ons in staat te blijven investeren in (nieuwe) mensen, opleidingen, betere producten, werkomstandigheden, schonere productiemethoden, energiezuinige apparatuur en talloze andere duurzame maatregelen. Deze investering heeft er o.a. reeds toe geleid dat onze machines weinig onderhoud genieten en dus kostenbesparend zijn.  Ook hebben  onze (gepatenteerde) vijzelmessen een hoge snijdcapaciteit.  Deze zijn zodanig gevormd dat de messen ten opzichte van het schuin oplopende mengvijzelblad in de meest optimale, dus horizontale, positie zijn gemonteerd. Hierdoor ontstaat de beste snijdwerking met de minst benodigde kracht, waardoor brandstof wordt bespaard.  


… een milieubewust beleid
Het is de uitdaging van de onderneming om het gebruik van milieubelastende producten verder terug te dringen door deze te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Hierbij is de primaire eis dat ons alternatief minimaal dezelfde kwaliteit moet hebben als het traditionele voorbeeld, maar wij streven ernaar om deze te overtreffen. Zo wordt het voer altijd optimaal gemengd en gedoseerd, zodat de koe alle voedingsstoffen in de juiste verhouding binnen krijgt. Voor de koe leidt dit tot een betere opname van het voer, waardoor de melkproductie wordt verhoogd en de uitstoot van mest wordt verminderd. Bovendien wordt de veestapel gezonder. Daarnaast is nauwkeurig en efficiënt voeren kostenbesparend  en minder belastend voor het welzijn en het milieu.
Door het toepassen van een automatisch voersysteem wordt het dierenwelzijn vergroot en wordt tevens de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd. Door een betere benutting van het voer zal, met minder koeien en een lager gebruik van fossiele brandstoffen, evenveel of meer melk geproduceerd kunnen worden. Hierdoor wordt er een betere balans bereikt in de gehele cyclus van productie van zuivelproducten.
Het gebruik van gerecylde produkten wordt toegepast waar mogelijk, zoals o.a. bij de bunkers van ons automatische voersysteem.
Naast voermachines produceert Trioliet machines voor het opwekken van biogas. Deze  stationaire mengers zijn een essentieel onderdeel van de biogas installatie. Vanuit de stationaire mengers worden energierijke duurzame gewassen en reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie toegevoegd aan de vergister in combinatie met mest waarbij biogas vrijkomt. Deze opwekking van alternatieve energie is zowel duurzaam als milieuvriendelijk. Tevens bieden dergelijke installaties een oplossing voor het verwerken van mest en het valideren van reststoffen waardoor het milieu minder belast wordt.  


... dierenwelzijn
Het dier staat centraal bij het ontwerp van onze machines. Het voorkomen van scherpe kanten aan machines waardoor dieren zich kunnen verwonden en het zoveel mogelijk voorkomen dat metalen delen in het voer terecht komen door het gebruik van magneten. Middels het verzorgen van een goed gemengd rantsoen dat luchtig wordt uitgedoseerd wordt het dier zo comfortabel mogelijk gevoerd. O.a. door het automatisch voeren kan frequenter worden gevoerd en uiterst precies worden afgewogen en gedoseerd. Door de koppeling met intelligente software kunnen deze processen worden geoptimaliseerd in het belang en comfort van het dier

... internationale erkenning
Door onze unieke positie als compleet aanbieder van voermachines voor veehouderijen, geniet Trioliet internationale bekendheid. Meer dan 85% van onze machines worden geëxporteerd naar meer dan 50 landen. Alle machines zijn toegespitst op de efficiënte bedrijfsvoering van de moderne veehouder. Internationale wet- en regelgeving wordt hierin vanzelfsprekend strak nageleefd.
 
 
... communicatie

Trioliet is betrokken bij de maatschappij waarin het onderneemt. Goede communicatie is hierin essentieel. D.m.v. overleg met medewerkers, de ondernemingsraad en  stakeholders tracht Trioliet iedereen zo correct en up-to-date mogelijk te houden. Middels regelmatige informatiebijeenkomsten worden de medewerkers geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Hierdoor menen wij zowel de betrokkenheid onder onze medewerkers te vergroten als de bewustwording dat de klant centraal staat bij Trioliet.  Ook zijn we actief bezig op scholen om jongeren aan te sporen een technische of agrarische opleiding te kiezen. Tevens bieden we leer/werk trajecten aan, stage- en afstudeerplekken om de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven zo goed mogelijk te laten verlopen en te stimuleren. We laten o.a. zien hoe aantrekkelijk en uitdagend technologie en een technische baan in een agrarische omgeving kan zijn middels open banen dagen. Vrijwel dagelijks verzorgen wij rondleidingen voor klanten of geïnteresseerden uit onze branche en/of onze omgeving om te laten zien dat techniek en landbouw een goede toekomst bieden.