Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Trioliet staat voor duurzame innovatie


Ons streven is het produceren van voermachines en –systemen die een bijdrage leveren aan een gezond en comfortabel (werk)klimaat voor onze klanten, medewerkers en omgeving.

Ons beleid is het streven naar:
continue ontwikkeling en optimalisatie (Profit),
respect voor mensen (People),
en een leefbaar milieu voor nu en later (Planet).

Duurzaamheid is van groot belang voor een betere toekomst en daar werken wij graag aan mee.


Trioliet staat voor


... innovatieve, duurzame voermachines en systemen  
Trioliet is een leidende speler op de wereldmarkt voor innovatieve en duurzame voertechniek. Een deel van onze omzet bestaat uit een breed portfolio aan energiebesparende en milieuvriendelijke technologieën. Wij hebben een groot aantal gepatenteerde uitvindingen op onze naam staan waarbij het doel is om onze machines veiliger, gebruiksvriendelijker, duurzaam en zuiniger te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is onze zelfladende voermengwagen waarmee door slechts één persoon, één trekker en één machine geladen, gemengd en gedoseerd kan worden. Ons unieke snij- laadsysteem, dat is uitgevoerd met een snij- of stansmes, voorkomt broei en voerverlies. Voor de klant niet alleen efficiënt maar ook tijd- en kostenbesparend! O.a. dankzij deze octrooien ontstaat technologie die ten goede komt aan mens en milieu.  
 

... heldere doelstellingen
Een onderdeel van onze missie is om onze machines zo efficiënt, innovatief, veilig en milieuvriendelijk te ontwerpen en te produceren. Dit proberen wij te bewerkstelligen door in te spelen op de nieuwste technologieën op allerlei gebieden. Zo worden onze machines en systemen langdurig getest op duurzaamheid (planet) en proberen we de brandstofkosten tot een minimum  te beperken (profit). Een ander belangrijk aspect  is goede zorg en ontwikkeling voor onze medewerkers (people). Buiten een veilige en gezonde werkomgeving vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich op zowel persoonlijk als vakkundig vlak kunnen ontwikkelen. Scholing staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. De sociale verantwoordelijkheid van Trioliet  beperkt zich echter niet alleen  tot haar eigen medewerkers. Zij reikt verder in de keten en heeft  betrekking op zowel onze handelspartners als op onze omgeving, potentiële arbeidskrachten en andere mensen die belangstelling tonen voor ons bedrijf. Door het volledig automatiseren van het voerproces bieden we klanten de mogelijkheid om zijn/haar sociale leven en vrije tijd te ontwikkelen. Hierdoor wordt volgende generaties melkveehouders de kans geboden om zijn/haar bedrijf verder te ontwikkelen op basis van een gezonde balans tussen werk en ontspanning.


... ethisch zaken doen
Wij doen op een transparante manier zaken met onze handelspartners. Ook willen we een duurzame relatie met onze leveranciers en afnemers en zijn we voortdurend op zoek naar alliantiemogelijkheden. Indien mogelijk innoveren we samen met onze toeleveranciers om nieuwe producten te ontwikkelen, bij voorkeur op basis van lange termijn contracten. Bij ons draait zaken doen om vertrouwen en co-creation, met als uiteindelijk doel wederzijdse versterking. Indien wenselijk ondersteunen we onze leveranciers bij het optimaliseren van hun productieproces. Bij voorkeur werken we samen met proactieve leveranciers die net als wij commitment tonen om bovenstaande te realiseren.


... een sociaal personeelsbeleid
We nemen onze werknemers en hun persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt voor het sociale beleid. Hierbij staan openheid, duidelijkheid en vertrouwen centraal. Onder andere het lage ziekteverzuim onderstreept het succes van het people beleid van Trioliet. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van goed gekwalificeerde mensen is voor ons belangrijk. Dit proberen we te bereiken d.m.v. scholing en training, een veilige werkplek en een corporate responsibility. Zo bieden we jaarlijks aan onze medewerkers de mogelijkheid om een opleiding te volgen waardoor ze zich kunnen verbeteren op hun vakgebied. Ook worden indien nodig werkplekken getoetst op fysieke belasting. Vervolgens werken wij samen met re-integratie bureaus en gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tijdelijke werkplek te bieden om ervaring op te doen.


 ... klantgericht en innovatief
De behoeften, wensen en vragen van de klant staan centraal en vormen belangrijke voorwaarden voor een duurzaam bestaan. Een mooi voorbeeld hiervan is onze (gepatenteerde) onder last schakelbare reductiekast waardoor forse brandstofbesparingen worden gerealiseerd.
Wij werken continu aan kwaliteit en service. Het vertrouwen van klanten is immers ons bestaansrecht. Wij vinden het daarom belangrijk betrouwbaar te zijn, zekerheid te bieden en onze afspraken na te komen. Een belangrijk gedeelte van deze service is een betrouwbare en snelle levering van onderdelen. Middels onze dealers en magazijnen in o.a. de meeste landen in Europa, Noord-Amerika, Rusland, China en Zuid Amerika streven wij een optimale verzorging van onderdelen na. Onze producten hebben vaak een lange levensduur, waardoor we ook lange termijn verplichtingen tegenover onze klanten hebben. Dat is de basis van onze onderneming. Nu en in de toekomst. Vanzelfsprekend dienen de machines hierbij te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen, veilig voor mens en dier.

Ook verandert de wereld voortdurend op allerlei terreinen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachtingen van klanten ook steeds veranderen. Wij willen hier graag in meegaan door middel van het aanscherpen van onze dienstverlening, het helderder maken van onze communicatie en het geven van eerlijke en duidelijke voorlichting over onze producten. We willen goed bereikbaar zijn, makkelijk oplossingen kunnen bieden en vooral goed luisteren naar onze klanten. Klanttevredenheidsonderzoeken zijn daarbij essentieel. Ook voeren wij een duidelijk kwaliteitsbeleid.


... onderscheid in duurzaamheid
Trioliet is een familiebedrijf dat al bestaat sinds 1950. Traditioneel, dynamisch, innovatief en ondernemend zijn de kernwaarden van ons bedrijf.
Winstgevendheid is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit. Winst stelt ons in staat te blijven investeren in (nieuwe) mensen, opleidingen, betere producten, werkomstandigheden, schonere productiemethoden, energiezuinige apparatuur en talloze andere duurzame maatregelen. Deze investering heeft er o.a. reeds toe geleid dat onze machines weinig onderhoud genieten en dus kostenbesparend zijn.  Ook hebben  onze (gepatenteerde) vijzelmessen een hoge snijdcapaciteit.  Deze zijn zodanig gevormd dat de messen ten opzichte van het schuin oplopende mengvijzelblad in de meest optimale, dus horizontale, positie zijn gemonteerd. Hierdoor ontstaat de beste snijdwerking met de minst benodigde kracht, waardoor brandstof wordt bespaard.  


… een milieubewust beleid
Het is de uitdaging van de onderneming om het gebruik van milieubelastende producten verder terug te dringen door deze te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Hierbij is de primaire eis dat ons alternatief minimaal dezelfde kwaliteit moet hebben als het traditionele voorbeeld, maar wij streven ernaar om deze te overtreffen. Zo wordt het voer altijd optimaal gemengd en gedoseerd, zodat de koe alle voedingsstoffen in de juiste verhouding binnen krijgt. Voor de koe leidt dit tot een betere opname van het voer, waardoor de melkproductie wordt verhoogd en de uitstoot van mest wordt verminderd. Bovendien wordt de veestapel gezonder. Daarnaast is nauwkeurig en efficiënt voeren kostenbesparend  en minder belastend voor het welzijn en het milieu.
Door het toepassen van een automatisch voersysteem wordt het dierenwelzijn vergroot en wordt tevens de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd. Door een betere benutting van het voer zal, met minder koeien en een lager gebruik van fossiele brandstoffen, evenveel of meer melk geproduceerd kunnen worden. Hierdoor wordt er een betere balans bereikt in de gehele cyclus van productie van zuivelproducten.
Het gebruik van gerecylde produkten wordt toegepast waar mogelijk, zoals o.a. bij de bunkers van ons automatische voersysteem.
Naast voermachines produceert Trioliet machines voor het opwekken van biogas. Deze  stationaire mengers zijn een essentieel onderdeel van de biogas installatie. Vanuit de stationaire mengers worden energierijke duurzame gewassen en reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie toegevoegd aan de vergister in combinatie met mest waarbij biogas vrijkomt. Deze opwekking van alternatieve energie is zowel duurzaam als milieuvriendelijk. Tevens bieden dergelijke installaties een oplossing voor het verwerken van mest en het valideren van reststoffen waardoor het milieu minder belast wordt.  


... dierenwelzijn

Het dier staat centraal bij het ontwerp van onze machines. Het voorkomen van scherpe kanten aan machines waardoor dieren zich kunnen verwonden en het zoveel mogelijk voorkomen dat metalen delen in het voer terecht komen door het gebruik van magneten. Middels het verzorgen van een goed gemengd rantsoen dat luchtig wordt uitgedoseerd wordt het dier zo comfortabel mogelijk gevoerd. O.a. door het automatisch voeren kan frequenter worden gevoerd en uiterst precies worden afgewogen en gedoseerd. Door de koppeling met intelligente software kunnen deze processen worden geoptimaliseerd in het belang en comfort van het dier

... internationale erkenning
Door onze unieke positie als compleet aanbieder van voermachines voor veehouderijen, geniet Trioliet internationale bekendheid. Meer dan 80% van onze machines worden geëxporteerd naar meer dan 40 landen. Alle machines zijn toegespitst op de efficiënte bedrijfsvoering van de moderne veehouder. Internationale wet- en regelgeving wordt hierin vanzelfsprekend strak nageleefd.
 
 
... communicatie

Trioliet is betrokken bij de maatschappij waarin het onderneemt. Goede communicatie is hierin essentieel. D.m.v. overleg met medewerkers, de ondernemingsraad en  stakeholders tracht Trioliet iedereen zo correct en up-to-date mogelijk te houden. Middels regelmatige informatiebijeenkomsten worden de medewerkers geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Hierdoor menen wij zowel de betrokkenheid onder onze medewerkers te vergroten als de bewustwording dat de klant centraal staat bij Trioliet.  Ook zijn we actief bezig op scholen om jongeren aan te sporen een technische of agrarische opleiding te kiezen. Tevens bieden we leer/werk trajecten aan, stage- en afstudeerplekken om de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven zo goed mogelijk te laten verlopen en te stimuleren. We laten o.a. zien hoe aantrekkelijk en uitdagend technologie en een technische baan in een agrarische omgeving kan zijn middels open banen dagen. Vrijwel dagelijks verzorgen wij rondleidingen voor klanten of geïnteresseerden uit onze branche en/of onze omgeving om te laten zien dat techniek en landbouw een goede toekomst bieden.

Privacy- en cookieverklaring

Om verder te kunnen dient u akkoord te gaan met onze Privacy- en cookieverklaring. In deze Privacy- en cookieverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Trioliet van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken.

* Ik heb de Privacy- en cookieverklaring gelezen en ga akkoord

Privacy- en cookieverklaring

WAT DOEN WE MET VERZAMELDE GEGEVENS?

Trioliet verzamelt via haar website(s), applicatie(s), acties, dealers en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over u (hierna: “Persoonsgegevens”). Persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, beroep. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult, een bestelling bij ons plaatst en/of onze website bezoekt. Trioliet is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Trioliet is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten. Onder Trioliet wordt verstaan Trioliet B.V. 

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke Persoonsgegevens Trioliet verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In deze Privacyverklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Trioliet staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele Trioliet Privacyverklaring vindt u altijd op onze website www.trioliet.nl  en www.trioliet.com . Indien de Privacyverklaring wordt gewijzigd zal Trioliet dit communiceren via haar website of per e-mail.

VRAGEN

Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je deze richten aan:

Trioliet B.V.

Afdeling PR

Kleibultweg 59

7575 BW Oldenzaal

of via info@trioliet.com

Oldenzaal, mei 2018

 

WAAROM TRIOLIET GEGEVENS NODIG HEEFT?

Trioliet verwerkt uw persoonsgegevens om verschillende redenen. Dit kan zijn om u een digitale nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt of als we marktonderzoek doen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Trioliet uw persoonsgegevens gebruiken om de opdracht die ons heeft verstrekt te kunnen uitvoeren, denk hierbij aan een door u gedane bestelling die per post aan u verstuurd zal worden en waarvoor uw adres nodig zijn.. Maar Trioliet bewaart en verwerkt ook gegevens om de websites die Trioliet beheert (www.trioliet.nl, www.download.trioliet.com en www.automatischvoeren.nl) te analyseren en te optimaliseren. Hieronder zijn de verschillende doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verzamelen en verwerken verder uitgewerkt.

 

HOE LANG BLIJVEN GEGEVENS BEWAARD?

Trioliet bewaart uw persoonsgegevens  niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van de e-mailnieuwsbrief blijven uw gegevens bewaard zolang u staat ingeschreven. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Om de functionaliteit van onze website te optimaliseren en om de website te analyseren worden uw (geanonimiseerde) gegevens niet langer dan 50 maanden bewaard of voor zo lang als u uw toestemming heeft gegeven. 

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELT EN VERWERKT TRIOLIET PERSOONSGEGEVENS?

 Trioliet verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.                  het uitvoeren van bestellingen;

2.                  het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail, app en post;

3.                  analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

4.                  ter ondersteuning van communicatie en campagnes via sociale media;

5.                  afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

 

1.       uitvoeren van bestellingen

Trioliet legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Trioliet Website, bij gebruik van de Trioliet applicaties (hierna: “Trioliet Apps”), bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten.

2.       het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en de app

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met praktijkverhalen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht mailbericht of op de afmeldpagina op onze website. Indien u één van de Trioliet Apps (Trioliet Feeding Experience App, de Trioliet Fan App of de Cab Control App)  heeft geïnstalleerd en akkoord bent gegaan met het ontvangen van push notificaties, dan ontvangt u push berichten met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming hiervoor kunt u altijd intrekken door bij de instellingen van uw telefoon de push notificaties uit te zetten. Met het gebruik van één van de Trioliet Apps gaat u ook akkoord met het ontvangen van berichten in de inbox van de betreffende App. Tot slot kan Trioliet u ook per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten en diensten verstrekken. Ook hiervoor kunt u zich afmelden via Trioliet PR afdeling, zie onderaan dit privacystatement of via de afmeldmogelijkheid die in het poststuk is opgenomen.

3.       analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten/diensten en marktonderzoek

Trioliet streeft ernaar om websites, apps en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortimenten diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers af te stemmen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Trioliet statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Trioliet kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

In kaart brengen website bezoek

Op de websites van Trioliet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Trioliet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Trioliet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Trioliet bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (geanonimiseerd IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl). U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan (https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Trioliet te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Trioliet heeft hier geen invloed op.  Trioliet heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Ook kunnen persoonsgegevens door Trioliet gebruikt worden voor marktonderzoek.

4.       ter ondersteuning van online marketingcommunicatie en campagnes

Trioliet gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten, bezoekers van de website, gebruikers van de app over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Trioliet volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en blogs. Trioliet volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen waar mogelijk. Trioliet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Trioliet maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor Trioliet toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als u social media (zoals Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we uw e-mailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gecodeerde en geanonimiseerde vorm. Wanneer u met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij Persoonsgegevens over u kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de persoonsgegevens die Trioliet verwerkt. Indien u ervoor kiest de Trioliet website of andere Trioliet (online) diensten te delen via social media, dan kunnen uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

5.       afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als u contact opneemt met Trioliet, omdat u vragen of klachten heeft over de dienstverlening van Trioliet, zullen wij uw contactgegevens en uw vraag of klacht opslaan. Trioliet kan u vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

 

TOEGANG TOT EN AANPASSING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens Trioliet van u verzamelt en gebruikt, kunt u Trioliet vragen om hiervan een overzicht te sturen. Trioliet zal u dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan u doen via info@trioliet.com t.a.v. PR. Trioliet zal binnen vier (4) weken schriftelijk op uw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als u op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek sturen. Trioliet zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. 

 

WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

Trioliet schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die Trioliet inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers).

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten (wij maken bijvoorbeeld gebruik van het programma Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Bekijk de Privacyverklaring van Mailchimp hier: https://mailchimp.com/legal/privacy en de gebruikersvoorwaarden hier https://mailchimp.com/legal/terms). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Trioliet en heeft Trioliet de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien Trioliet  hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Trioliet zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Trioliet hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Trioliet heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Trioliet tijdens bestelprocessen en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

TRIOLIET EN WEBSITES VAN DERDEN

Op de website van Trioliet treft u links aan naar andere websites. Trioliet is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

 

CONTACT

Www.trioliet.nl, www.automatischvoeren.nl en www.download.trioliet.com zijn websites van Trioliet.  Trioliet is als volgt te bereiken: Postadres: Kleibultweg 59, 7575 BW in Oldenzaal. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 06 03 98 81. Telefoon: +31(0)- 541 57 21 21, E-mailadres: info@trioliet.com

 

Oldenzaal, mei 2018